สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สรพ.อผศ.)

ภารกิจ

             สำนักงานกิจการโรงพิมพ์  (สรพ.)  เป็นหน่วยงานกิจการพิเศษหน่วยงานหนึ่งขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  (อผศ.)  มีหน้าที่ในการดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย จ้าง และรับจ้างพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เครื่องเขียนแบบเรียนและอุปรณ์การศึกษาทุกชนิด                        

             สนับสนุนการสงเคราะห์การฝึกอาชีพด้านการพิมพ์ สนับสนุนกิจการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่นๆ เรียกชื่อย่อว่า  " สรพ. "
  สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ อผศ.