เกี่ยวกับเรา


           
สำนักงานกิจการโรงพิมพ์  มีหน้าที่ในการดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย จ้าง และรับจ้างพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ เครื่องเขียน แบบเรียน และ อุปกรณ์การศึกษาทุกชนิด  เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ทั้งให้การสนับสนุนการสงเคราะห์การฝึกอาชีพ ด้านการพิมพ์ ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่นๆ 

            
            เมื่อปี  พ.ศ. 2491 - 2499 อผศ. ได้จัดตั้ง บริษัท เสนาการพิมพ์ จำกัด รับจ้างพิมพ์เอกสารทั่วไปแต่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  จึงได้ร่วมงานกับเอกชนจนถึง พ.ศ.2516 การดำเนินกิจการได้รับความสำเร็จพอสมควร

            ในปี  พ.ศ. 2516  ได้ยุบ เลิก บริษัท เสนาการพิมพ์ จำกัด ลง อผศ. ได้จัดตั้งโรงพิมพ์ขึ้นใหม่มีฐานะเป็นหน่วยงานกิจการพิเศษ ของ อผศ. โดยใช้ชื่อว่า "สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

            สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ อผศ. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รับงานได้มาก ทันเวลา และสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง เมื่อปี พ.ศ. 2556 อผศ. ได้ปฏิรูประบบการปฏิบัติงานของโรงพิมพ์ใหม่โดยจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 4 สี ที่ทันสมัย ซึ่งกำลังก้าวหน้าประสบผลสำเร็จด้วยดี