ข่าวประกาศ


ประกาศสำนักงานกิจการโรงพิมพ์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕
ประกาศสำนักงานกิจการโรงพิมพ์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4เรื่อง ประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค่าเช่ารถยนต์ 

เรียน   หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ
           เนื่องด้วย สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้รับการยกเว้น
การปฏิบัติตามกฏกระทรวงเรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ในหมวด 3 พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน ข้อ 9 (8) (ก) เป็นเหตุให้  สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ฯ สามารถรับจ้างงานพิมพ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           ดังนั้น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ว่าจ้างพิมพ์งานกับสำนักงานกิจการโรงพิมพ์ฯ
โดยติดต่อได้ผ่านทางเว็บไซค์  http://wvothaiprinting.blogspot.comประกาศราคากลางเครื่องตัดกระดาษ


เพิ่มคำอธิบายภาพ